Організаційні засади матеріально-технічного забезпечення електромашинобудівного комплексу УСРР у 1920–1925 рр.

  • І.О. Аннєнков Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України
Ключові слова: електрифікація, електричні машини, індустріалізація, науково-технічний потенціал, нова економічна політика

Анотація

В даній статті відтворено історичну картину процесу формування матеріально-технічної складової українського електромашинобудування впродовж 1920–1925 рр. З’ясовано, що він проходив у контексті політик концентрації виробництва в державному секторі економіки та централізації управління республіканською галуззю на союзному рівні, і що повністю відповідало концепції уряду СРСР стосовно провадження заходів з електрифікації країни. Упродовж досліджуваного періоду порядок матеріально-технічного забезпечення електромашинобудування став головним і самим ефективним способом успішного досягнення поставлених указаними політиками завдань в українському сегменті союзної галузі. Однак разом з тим, сформовані в цей час засади наповнення матеріально-технічної складової науково-технічного потенціалу електромашинобудівного комплексу ускладнили її майбутню оптимізацію, оскільки ґрунтувалися на принципах превентивного концентрованого нарощування абсолютної величини виробничих потужностей, без урахування як динаміки розширення номенклатури електричних машин, так і розвитку засобів та технологій їх виробництва.

Посилання

1. Ocherk ystoryy Kharʹkovskoho élektromekhanycheskoho zavoda: v 2-kh ch. / V. V. Suzdalʹtsev y dr.; pod. red. A. A. Voskresenskoho. Kharʹkov: Prapor, 1965. CH. 2: 1918–1964 hh. 260 s.

2. Annyenkov I. O. Elektromashynobuduvannya na ukrayinsʹkykh terenakh Rosiyi naperedodni revolyutsiynykh potryasinʹ hromadyansʹkoyi viyny (1917 r.). Istoriya nauky i biohrafistyka. 2014. № 2. S. 1–16. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/INB_Title_2014_2_2.pdf

3. Sushko O. O. Orhanizatsiyno-hospodarsʹki formy denatsionalizatsiyi promyslovosti v Ukrayini (20-ti rr. KHKH st.). Ukrayinsʹkyy istorychnyy zhurnal. 2003. № 4. S. 112–122.

4. Zholkova B. M. Promyshlennostʹ Ekaterynoslavskoy hubernyy v 1920 hodu. Ekaterynoslav: Statékonom otdel hubsoyuza, 1921. 105 s.

5. Kratkoe poyasnenye k otchetu o sostoyanyy odesskoy promyshlennosty za vremya s 10 fevralya po 15 oktyabrya 1920 hoda. TSDAVOVU (Tsentr. derzh. arkhiv vyshch. orh. vlady ta upr.) Ukrayiny. F. R-573. Op. 1. Spr. 359. Ark. 1–2.

6. Annenkov Y. O. Opredelenye urovnya nauchnoho obespechenyya proyzvodstva na zavode Russkoho Obshchestva «Vseobshchaya kompanyya élektrychestva» v 1915–1918 hh. posredstvom nomenklaturnoho analyza vypuskaemoy produktsyy. Vestnyk Tomskoho unyversyteta. Ystoryya. Tomsk, 2014. № 5 (31) . S. 33–38.

7. Protokol zasedanyya Prezydyuma VSNKH ot 6 yyulya 1920 h. TSDAVOVU Ukrayiny. F. R-573. Op. 1. Spr. 275. Ark. 20–21.

8. Doklad № 4 v Orhanyzatsyonnoe byuro VSNKH (1920 h.). TSDAVOVU Ukrayiny. F. R-573. Op. 1. Spr. 180. Ark. 19–19 zv.

9. Lyst sektsiyi «ZEK» Elektrotrestu do Orhbyuro VRNH vid 1 kvitnya 1920 r. TSDAVOVU Ukrayiny. F. R-573. Op. 1. Spr. 113. Ark. 190.

10. Vasylʹev M. P., Potresov V. E., Teytelʹ Y. V. Promyshlennostʹ Ukrayny v 1921 hodu. Kharʹkov: USNKH, 1922. 200 s.

11. Otchet o deyatelʹnosty Élektrootdela za yyunʹ 1920 h. TSDAVOVU Ukrayiny. F. R-573. Op. 1. Spr. 181. Ark. 8–8 zv.

12. Lyst keruyuchoho Elektrotrestom do Elektroviddilu Prombyuro vid 19 lystopada 1920 r. № 770. TSDAVOVU Ukrayiny. F. R-573. Op. 1. Spr. 41. Ark. 54–57 zv.

13. Annyenkov I. O. Orhanizatsiyni struktury elektromashynobudivnoyi haluzi v Ukrayinsʹkiy RSR u 1922–1941 rr. Istoriya nauky i tekhniky. 2015. № 7. S. 3–20.

14. Annyenkov I. O. Proekt Mykolayivsʹkoho trubkovoho ta elektromekhanichnoho zavodu: zadum i realizatsiya (1915–1918 rr.). Visnyk NTU «KHPI»: Istoriya nauky i tekhniky. Kharkiv: NTU «KHPI», 2013. № 68 (1041). S. 3–8.

15. Lapyrov-Skoblo M. Russkaya promyshlennostʹ v 1923 hodu: v 2-kh ch. Moskva: VSNKH, 1924. CH. 1: Otchet II sʺezdu Sovetov SSSR. 161 s.

16. Volosnyk YU. P. Nova burzhuaziya Ukrayiny ta rozvytok pryvatnopidpryyemnytsʹkoyi diyalʹnosti na finansovomu rynku v roky NEPu: monohrafiya. Kharkiv: NMTS «SD», 2002. 384 s.

17. Annyenkova N. H. Zavody Remmashtrestu SRSR v Ukrayini (1929–1941 rr.): prychyny stvorennya ta dosvid roboty. Evropský filozofický a historický diskurz. Praha, 2018. Vol. 4, Is. 3. Pp.11–20.

18. Razvytye élektropromyshlennosty sylʹnykh tokov (1922–1927): Hosudarstvennyy élektrotekhnycheskyy trest. Moskva: Promyzdat, 1927. 95 s.

19. Annenkova N. H. Zavod «Gerlach i Pulst» v Ukrayne (1915–1925 hh.): polʹskyy sled v ystoryy ukraynskoho stankostroenyya. Studia orientalne. Toruń, 2016. nr. 1 (9). Ss. 79–99.

20. Predstvlenye o perspektyvakh razvytyya promyshlennosty USSR (1923 r.). TSDAVOVU Ukrayiny. F. R-2. Op. 2. Spr. 881. Ark. 129–129 zv.

21. Vytyah z protokolu № 27/297 zasidannya Ekonomichnoyi Narady USRR vid 25 kvitnya 1925 r. TSDAVOVU Ukrayiny. F. R-2. Op. 3. Spr. 577. Ark. 26–27.

Опубліковано
2020-02-18
Як цитувати
Аннєнков, І. «Організаційні засади матеріально-технічного забезпечення електромашинобудівного комплексу УСРР у 1920–1925 рр.». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 3(259), Лютий 2020, с. 108-14, doi:10.33216/1998-7927-2020-259-3-108-114.