Дослідження розвитку вищої освіти в Україні (1990-ті рр.)

  • Г.Г. Січкаренко Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Україна
Ключові слова: історіографія, вища освіта, вищі навчальні заклади, університет, приватні вищі навчальні заклади, студенти

Анотація

У статті розглядається стан досліджень в сучасній історико-науковій літературі проблем вищої української освіти в 90-і роки, а також уточнюється ряд актуальних і перспективних питань для вивчення сфери освіти. Різні дослідження з історії вищої освіти в Україні суперечливі. Адже еволюція освітніх систем визначається освітньою політикою, яка є полем взаємодії, взаємозв'язку різних соціальних груп із залученням державних інститутів для реалізації своїх інтересів і потреб. Послідовність і спрямованість аналізу забезпечується використанням проблемно-хронологічного підходу і структурно-функціонального методу, який дозволяє визначати рівень знань про різні етапи розвитку освітнього процесу в науковій літературі. Тому історіографія розвитку вищої освіти в Україні в 1990-ті роки пройшла кілька основних етапів. У роботах початку 1990-х років переважали негативні оцінки радянського вищої освіти і надмірно оптимістичні очікування щодо його реформи та запозичення досягнень західного закону про оборону.

Метою статті є надання історіографічного огляду основних наукових підходів істориків до розвитку вищої освіти в Україні в 1990-ті роки. У сучасних дослідженнях спостерігається тенденція розглядати вищу освіту в 1990-х роках через призму певних елементів його системи: законодавства, структурних змін, кількісних показників, фінансування і багато чого іншого. Бракує досліджень, що поєднують в собі всі складові вищої освіти і, головне, з суб'єктами освітнього процесу, людський потенціал. Складні причини кризових явищ у вищій освіті, особливості формування мережі вищої освіти, роль громадських організацій, захист інтересів учасників освітнього процесу, тіньові відносини і т. Д Залишаються без відповіді, На сьогоднішній день актуальним є всебічне висвітлення істориками глибоких проблем вищої освіти, що допоможе зрозуміти причини його нинішньої кризи і оптимальні шляхи його розв'язання.

Посилання

1. Aleksieiev Yu. M. Ukraina : osvita i derzhava (1987–1997 rr.). Kyiv : Ekspres-ob’iava, 1998. 110 s.

2. Astakhova V. I. Derzhavni i nederzhavni vuzy v systemi osvity. Ekonomika i upravlinnia. 1999. № 3. S. 84–87; Astakhova V. Y. Mesto y rol pryvatnыkh vuzov v ukraynskoi natsyonalnoi systeme obrazovanyia. Vcheni zapysky Kharkivskoho humanitarnoho instytutu «Narodna ukrainska akademiia». 2000. T. 6. S. 27–45; Astakhova V. Y. O razvytyy pryvatnoho vыssheho obrazovanyia na Ukrayne. Sotsys. 1996. № 6. S. 97–101 ta in.

3. Astakhova V. Y., Klymova H. P. Hlobalnыe problemы obrazovanyia y osobennosty ykh proiavlenyia v Ukrayne. Kharkov : «Nar. ukr. akad.», 1995. 63 s.

4. Astakhova V. Y. Suprun V. V. Reforma obrazovanyia v Ukrayne : kontseptualnыe osnovы, pryntsypы, dostyzhenyia y problemы. Vcheni zapysky Kharkivskoho humanitarnoho instytutu «Narodna ukrainska akademiia». 1999. T. 5. S. 7–23.

5. Astakhova E. V. Kadrovыi korpus vыsshei shkolы Ukraynы : metamorfozы razvytyia. Kharkov : NUA, 2006. 188 s.

6. Batchenko L. V. Cherevatskyi D. Yu. Razvytye systemы vыssheho obrazovanyia v Ukrayne v peryod rыnochnыkh preobrazovanyi. Donetsk : Yn-t эk. prom. NANU, 1997. 120 s.

7. Bilan S. O. Ahrarna osvita v Ukraini : istorychnyi aspekt (90-ti roky KhKh – pochatok KhKhI st.) : dys... kand. ist. nauk : 07.00.01. / K., 2005. 229 s.

8. Bondarenko O. V. Reformuvannia vyshchoi osvity v nezalezhnii Ukraini v umovakh transformatsii suspilstva. Naukovi zapysky. Vyp.23. Kropyvnytskyi: TsNTU, 2018. S. 103-109.

9. Borysov V. M. Vыsshaia shkola rossyiskoi federatsyy v uslovyiakh systemnыkh reform (1984-1999 hh.) : avtoref. dys. na soyskanye uchёn. stepeny d-ra. yst. nauk : 07.00.02. M., 2008. 33 s.

10. Vuzovskaia nauka sehodnia: orhanyzatsyia, upravlenye, funktsyonyrovanye / M. E. Dobruskyn, A. H. Murashko, Э. H. Petrov y dr. Kharkov : RYP «Oryhynal», 1995. 230 s.

11. Hadmaliiev B. Seid. Rozvytok vyshchoi osvity Ukrainy v 90-kh rr. KhKh st. : istoriohrafiia. Naukovi zapysky [Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. M. Kotsiubynskoho]. Seriia : Istoriia. 2012. Vyp. 20. S. 371-377.

12. Herasyna L. N. Sovremennaia vыsshaia shkola v uslovyiakh reformatsyy obrazovanyia. Kharkov : UIuA, 1993. 152 s.

13. Holik M. M. Formuvannia vyshchoi viiskovoi osvity v Ukraini (1992–98 rr.) : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ist. nauk : 20.02.22. Lviv, 2000. 28 s.

14. Holovenko V. A. Korniievskyi O. A. Ukrainskyi molodizhnyi rukh : istoriia ta sohodennia. Kyiv : Nauk. dumka, 1994. 114 s.

15. Kihel R. Yu. Vyshcha shkola i perekhid do rynkovoi ekonomiky. Vinnytsia : Vyd-vo Vinnytsk. derzh. tekhn. un., 1994. 415 s.

16. Koliaka I. V. Studentskyi rukh v Ukraini (kinets 80-kh – pochatok 90-kh rr.) : avtoref dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ist. nauk : 07.00.01. Kyiv, 1994. 22 s.

17. Kravchuk I. M. Rozvytok vyshchoi osvity v Donbasi u KhKh stolitti : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. istor. nauk : 07.00.01. Donetsk, 2008. 19 s.

18. Krasnozhon N., Osovitnia N. Vyvchennia problemy vyshchoi shkoly Ukrainy v roky nezalezhnosti (1996-2010 rr.) v suchasnii naukovii literaturi. Pereiaslavskyi litopys. 2013. Vyp. 4. S. 64-69.

19. Kriz terny… : Narysy stanovlennia pryvatnoi vyshchoi osvity v Ukraini / pid zah. red. V. I. Astakhovoi. Kharkiv : NUA, 2001. 356 s.

20. Latysheva O. V. Vidrodzhennia osvity ta kultury krymskykh tatar na etapi stanovlennia nezalezhnosti Ukrainy (1991–2001 rr.) : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. istor. nauk : 07.00.01. Kharkiv. 2004. 16 s.

21. Levchyshena O. M. Reformuvannia vyshchoi shkoly v Ukraini v umovakh sotsialno-ekonomichnykh zmin (1996–2007 rr.) : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. istor. nauk : 07.00.01. Pereiaslavl-Khm., 2009. 24 s.

22. Myshechkin H. V. Diialnist vyshchykh zakladiv osvity Ukrainy z pidhotovky fakhivtsiv istorychnoho profiliu u 90-ti roky KhKh st. : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. istor. nauk : 07.00.01. Donetsk, 2006. 22 s.

23. Navrotskyi O. I. Vyshcha shkola Ukrainy v umovakh transformatsii suspilstva. Kharkiv : Osnova, 2000. 240 s.

24. Oharenko V. M. Nederzhavna vyshcha osvita v Ukraini: pershe desiatylittia : istorychnyi narys. Zaporizhzhia : «Vydavets», 2000. 164 s.

25. Poliakov M. V. Savchuk V.S. Klasychnyi universytet : evoliutsiia, suchasnyi stan, perspektyvy. Kyiv : Heneza, 2004. 416 s.

26. Raroh Yu. V. Derzhavna polityka u haluzi vuzivskoi nauky v Ukraini u 80-kh – poch. 90-kh rokiv : dys… kand. ist. nauk : 07.00.01 Kharkiv, 1994. 233 s.

27. Rachkov Ye. S. Emblemy klasychnykh universytetiv Ukrainy kintsia KhKh-pochatku KhKhI st.: henezys, klasyfikatsiia, funktsii : dys. ... kand. ist. nauk : 07.00.06. Kharkiv. 2016. 258 s.

28. Roshchyna L. O. Pravoslavna dukhovna osvita v Ukraini (1991–2001 rr.) : dys. … kand. istor. nauk : 07.00.01. Donetsk, 2004. 203 s.

29. Safonova N. M. Reformuvannia systemy vyshchoi osvity v Ukraini (90-ti rr. KhKh – pochatku KhKhI st.) : istorychnyi aspekt : dys. ... kand. ist. nauk : 07.00.01. Luhansk, 2005. 214 s.

30. Sichkarenko H. H. Istorychnyi dosvid perebudovy vyshchoi osvity v Ukraini (1985-2005 rr.). Nizhyn: Vydavets Lysenko M.M., 2014. 360 s

31. Sydorenko O. L. Pryvatna vyshcha osvita : shliakhy Ukrainy u svitovomu vymiri. Kharkiv : Osnova. 2000. 256 s.

32. Sopivnyk R. V. Zrostannia roli studentiv u navchalno-vykhovnomu protsesi vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy : istorychnyi aspekt (90-ti rr. KhKh – pochatok KhKhI st.) : dys. ...kand. ist. nauk : 07.00.01. K., 2004. 232 s.

33. Tarapov Y. E. Yntellektualnыi trud, nauka y obrazovanye. Kryzys v Ukrayne. Kharkov : «Folyo», 1994. 174 s.

34. Tymoshenko I. I., Tymoshenko Z. I. Nederzhavni pryvatni vuzy: etapy neprostoho stanovlennia. Ekonomika i upravlinnia. 1998. № 1. S. 9–13.

35. Ushmaeva K. A. Osnovnыe эtapы y osobennosty razvytyia ystorycheskoho obrazovanyia v vuzakh Rossyy (20-90-e hodы KhKh veka) : avtoref. dys. na soysk. nauch. stepeny d-ra yst. nauk : 07.00.02. Piatyhorsk, 2011. 40 s.

36. Finikov T. V., Sharov O. I. Vyshcha osvita Ukrainy : litsenzuvannia ta akredytatsiia : Analitychne doslidzhennia. Kyiv : Navch.-metod. tsentr «Konsortsium iz udoskon. menedzhment-osvity v Ukr.», 2006. 68 s.

37. David W. Leslie, Fretwell E. K. Jr. Wise Moves in Hard Times. Creating and Managing Resilient Colleges and Universities. San Francisco : Jossey Bass. 1996. 288 р. URL : https://www.wiley.com/en-us/Wise+Moves+in+Hard+Times%3A+Creating+%26+Managing+Resilient+Colleges+%26+Universities-p-9780787901967 (дата звернення 9.07.2019).

38. Carnoy M. Globalization and Education Reform. Globalization and Education : Integration and Contestation across Cultures. Lanham, Boulder. P. 43–61. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/457f/7645629322a79ca64e4a57435babde45e0d0.pdf?_ga=2.201487761.1231652707.1563724255-1909432807.1563724255 (дата звернення 9.07.2019).

39. Osipian A. Corruption as a legacy of the medieval university: Financial affairs : 2004. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1124711 (дата звернення 9.07.2019).

40. Stetar J. Ukrainian Private Higher Education. San Francisco, 1995. 32 р. URL: https://www.researchgate.net/publication/234679031_Ukrainian_Private_Higher_Education (датазвернення 8.07.2019).

41. Stetar J., Berezkina E. (2015). Evolution of Private Higher Education in Ukraine. International Higher Education. URL: https://doi.org/10.6017/ihe.2002.29.7012; Stetar J. Stocker J. Reform and Innovation: Ukraine's New Private Universities. Private Higher Education, 2005. URL: https://brill.com/view/book/edcoll/9789087901035/BP000050.xml (датазвернення 9.07.2019).

Опубліковано
2020-02-18
Як цитувати
Січкаренко, Г. «Дослідження розвитку вищої освіти в Україні (1990-ті рр.)». ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, вип. 3(259), Лютий 2020, с. 77-83, doi:10.33216/1998-7927-2020-259-3-77-83.