Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Статті приймають відповідальні за випуски, а саме: к.т.н., доц. Кудрявцев Сергій Олександрович, д.т.н., проф. Чернецька-Білецька Наталя Борисівна, к.т.н., доц. Шворнікова Ганна Михайлівна, к.т.н., доц. Міцик Андрій Володимирович, д.е.н., доц. Галгаш Руслан Анатолійович. Їхні контактні дані наведені на сторінці «Контакти».

Кафедри, які відповідають за випуск номера (адреси і телефони розміщені на сторінці "Контакти" сайта Вісника СНУ ім. В. Даля):
- приймають статті від авторів,
- проводять перевірку статті на плагіат,
- перевіряють правильність оформлення,
- перевіряють рецензію,
- складають зміст номера,
- надсилають зібрані матеріали до видавництва.
Видавництво формуванням номерів не займається і статті не приймає.

Назва файлу статті:<прізвище автора, місто>.docх.
наприклад – Пєтров_Сєверодонецьк.docх.

 До статті додаються:

  1. Рецензія доктора наук, обов'язково члена редколегії наукового журналу «Вісник СНУ ім. В. Даля ».
  2. Файли рисунків, діаграм, схем, графіків в форматах *.jpg, *.wmf або *.tif, якщо вони є в статті і виконані не в програмах MС офісу (для правильного відображення вмісту).
  3. Файл англійською мовою з назвою Author_name_city.doc. наприклад Petrov_Severodonetsk.doc.

В ньому на двох мовах (українській, англійській) повинні бути такі відомості про ВСІХ авторів статті:
УКР:
- ПІБ автора статті;
- найменування організації, де працює.
ENG:
- ПІБ автора статті;
- найменування організації, де працює.

 Текст статті розміщується на форматі А4, орієнтація книжкова з такими  полями: верхнє – 3 см, нижнє – 2,25 см, ліве – 2 см, праве – 11 см (формат набору 80х245 мм). Від краю до верхнього колонтитула – 2 см, до нижнього колонтитула – 1 см, міжрядковий інтервал – 1,0. Заборона висячих рядків. Автоматична розстановка переносів (ширина зони переносу слів – 0,25 см). Заборона перенесення слів прописними буквами. Текст статті оформлюється в редакторі Microsoft Word 2010 або у новіших версіях. Стаття зберігається в форматі  *.docx.Текст статті подається в ОДНУ колонку.

Не допускається:
1.      Розривати слова знаками мінус (-) або іншими знаками.
2.      Розривати абзаци будь-якими знаками.
3.      Вставляти розриви сторінок, розділів, колонок.

СТРУКТУРА СТАТТІ

УДК
(шрифт TimesNewRoman, розмір 10 пт, накреслення – звичайний; без абзацного відступу, вирівнювання по лівому краю)

НАЗВА СТАТТІ (мовою тексту статті)
(українською або англійською): шрифт TimesNewRoman, розмір – 11 пт,
накреслення –напівжирний, всі прописні, вирівнювання – по центру)
 
Прізвища, ініціали авторів (на мові тексту статті)
(українською або англійською): шрифт TimesNewRoman, розмір – 11 пт,
накреслення –напівжирний, вирівнювання – по центру)
 
НАЗВА СТАТТІ (англійською мовою, якщо стаття українською, інакше - українською мовою)
(шрифт TimesNewRoman, розмір – 11 пт,накреслення –напівжирний,
всі прописні, вирівнювання – по центру)
 
Прізвища, ініціали авторів (англійською мовою, якщо стаття українською, інакше - українською мовою)
(шрифт TimesNewRoman, розмір – 11 пт,накреслення –напівжирний,
вирівнювання – по центру)

Приклад:

Анотація мовою статті
(обсягом не менше 1800 знаків: шрифт TimesNewRoman, розмір – 9 пт, накреслення –курсив, вирівнювання – по ширині, без абзацного відступу).

Анотація англійською мовою має бути:
- інформативною (не містити загальних слів);
- оригінальною (не бути калькою російськомовної анотації);
- змістовною (відображати основний зміст статті і результати досліджень);
- структурованою (слідувати логіці опису результатів в статті);
- написана якісною англійською мовою (не комп'ютерний переклад);
- обсягом не менше 1800 знаків (без проміжків): TimesNewRoman, розмір – 9 пт, накреслення –курсив, вирівнювання – по ширині, абзацний відступ – 0,75 см.

Ключові слова
(на мові статті (не більше 7 слів) з нового рядка: шрифт TimesNewRoman, розмір – 9 пт, накреслення –курсив, вирівнювання – по ширині, без абзацного відступу).

Основний текст статті тільки українською або англійською мовою (Шрифт TimesNewRoman, розмір – 10 пт; накреслення – звичайний; міжрядковий інтервал – 1,0; вирівнювання – по ширині, абзацний відступ – 0,75 см, заборона висячих рядків).

Назву кожного розділу (Вступ і т.д.), виділяють по тексту напівжирним та розміщують на початку абзацу. Текст розділу розташовують відразу після заголовка в тому ж рядку.

Основний текст статті включає наступні розділи:
Вступ– постановка проблеми, завдання в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх публікацій (не менше 3-х статей), в яких розглядається рішення даної проблеми, формулювання мети статті (окремий абзац з нового рядка – «Метою роботи є ...» і постановка задачі;
Виклад основного матеріалу дослідження – результати досліджень, які розглядаються у статті. 
Формули та символи набираються тільки (!!!) в редакторі формул Microsoft Equation 2.0 / 3.0 або MathType з наступними параметрами: стиль – математичний; розміри шрифта:

Формули не повинні бути деформовані (формат об'єкта → розмір → масштаб → 100%)
Формули не повинні виходити за межі границь тексту (80 мм). Довгі формули слід розташовувати на декількох рядках.
Нумерація формул: в круглих дужках, без абзацного відступу, вирівнювання по правому краю.

Приклад оформлення формули:

Рисунки, діаграми і графіки розміщуються безпосередньо в тексті без обтікання (формат рисунка → положення → обтікання → в тексті) в послідовності, в якій наводяться посилання на них в статті, відразу після першого посилання на них. Рисунки виконуються в форматах .jpg, .wmf або .tif. Зроблені в Word рисунки повинні бути згруповані і стояти без обтікання або поміщені в полотно. Об'єкти в рисунках не повинні мати заливку кольором, тінь, кольоровий текст.
Кожен рисунок повинен мати назву.
Рисунки  не повинні бути деформовані (масштаб рисунка однаковий по ширині і висоті).
Підрисунковий текст, номер, назва рисунка виконуються шрифтом TimesNewRoman; розмір – 9 пт; накреслення – звичайний; інтервал – 1,0, вирівнювання по центру.

Приклад оформлення рисунка:

Таблиці. Таблицю озаглавлювати словом "Таблиця" (шрифт - звичайний TNR 9 пт, вирівнювання - по правому краю) з наступним за ним номером без заключної крапки. У наступному рядку міститься назва таблиці з великої літери (не більше 3-х рядків), (шрифт – напівжирний, TNR, 9 пт, вирівнювання – по центру) без заключної крапки. Шрифт заголовків стовпців і рядків, змісту таблиці – звичайний TNR 9 пунктів. Таблиці нумеруються арабськими цифрами і розміщуються після першої згадки (посилання на них).
Бажано щоб розмір таблиць, рисунків і формул становив 80 мм в ширину, в разі, коли не вдається розмістити їх в цих межах, допускається розмір 160 мм. Висота не повинна перевищувати 230 мм.
Таблиці, рисунки, формули відокремлюються від основного тексту пропуском рядка.

Приклад оформлення таблиці:


Висновки.
Література на мові тексту статті

Література
(шрифт TimesNewRoman, розмір – 9 пт, накреслення –напівжирний,
розріджений – 2,5 пт, вирівнювання – по центру).

Список літературних джерел: шрифт TimesNewRoman; розмір – 9 пт; накреслення – звичайний, у вигляді нумерованого списку з точкою без дужки, вирівнювання – по ширині.

Література латиницею

References

Список літератури, набраний латиницею (шрифт TimesNewRoman, розмір – 9 пт; накреслення – звичайний, у вигляді нумерованого списку з крапкою без дужки, вирівнювання – по ширині), поміщають через інтервал після списку літератури. Використовуйте, по можливості, посилання на перекладні версії журналів і книг, а не просто транслітеруйте їх (з використанням, наприклад, сайту http://translit.ru).

 Прізвища, ініціали авторів, назва статті
(українською мовою, якщо стаття англійською, або англійською мовою, якщо стаття українською).
Шрифт TimesNewRoman, розмір – 9 пт, накреслення –напівжирний, вирівнювання – по ширині, абзацний відступ – 0,75 см.

 Анотація
українською мовою, якщо стаття англійською, або англійською мовою, якщо стаття українською, розміщується з нового рядка, об'ємом не менше 500 знаків (не менше 8 рядків для анотації українською мовою) (TimesNewRoman, розмір – 9 пт, накреслення –курсив, вирівнювання – по ширині, абзацний відступ – 0,75 см).

Анотація англійською мовою має бути:
- інформативною (не містити загальних слів);
- оригінальною (не бути калькою російськомовної анотації);
- змістовною (відображати основний зміст статті і результати досліджень);
- структурованою (слідувати логіці опису результатів в статті);
- написана якісною англійською мовою (не комп'ютерний переклад);
- обсягом не менше 1800 знаків (без проміжків): TimesNewRoman, розмір – 9 пт, накреслення –курсив, вирівнювання – по ширині, абзацний відступ – 0,75 см.

 Ключові слова
українською мовою (до 7 слів), якщо стаття англійською, або англійською мовою, якщо стаття українською, розміщуються з нового рядка: шрифт TimesNewRoman, розмір – 9 пт, накреслення –курсив, вирівнювання – по ширині, абзацний відступ – 0,75 см).

 Відомості про авторів (українською мовою)
Повні прізвище, ім'я, по батькові (накреслення– напівжирний), науковий ступінь, звання, посаду, місце роботи, адреса електронної пошти (шрифт TimesNewRoman, розмір – 9 пт; накреслення – звичайний, без абзацного відступу, вирівнювання по ширині).

  Стаття подана
шрифт TimesNewRoman; розмір 8 пт; накреслення – звичайний, вирівнювання – по правому краю).

Дата надходження статті ставиться кафедрою, що відповідає за формування даного збірника.

Технічні науки

У розділі «Технічні науки» журналу «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля» публікуються статті, повідомлення, рецензії, інформаційні та інші матеріали, в яких висвітлюються актуальні проблеми в галузі технічних наук.

Економічні науки

У розділі «Економічні науки» журналу «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля» публікуються статті, повідомлення, рецензії, інформаційні та інші матеріали, в яких висвітлюються актуальні проблеми в галузі економічних наук.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.